lectura.png

 

En que consiste:


Redactar un comentario dun artigo proporcionado polo profesor relacionado co tema que se trate na aula. Non se trata de facer un resumo da lectura senón unha análise crítica e establecer conclusións propias.


Obxectivos:

    1. Relacionar o artigo coa materia impartida na aula
    2. Capacidade de análise
    3. Mellorar a capacidade de relación dos diferentes conceptos
    4. Concienciar aos alumnos o carácter global dos conceptos tratados na materia.
    5. Promover a reflexión


Habilidades:

    1. Compresión lectora
    2. Expresión escrita

Recursos


Formato:
O comentario terá unha lonxitude aproximada de 200 palabras

Traballo do profesor

 

Crea unha tarefa co seguinte enunciado:

Tarefa de lectura

Debes de ler a seguinte nova. Seguidamente debes de redactar un resumo da mesma empregando o procesador de textos. Finalmente debes de entregar a tarefa en formato pdf no prazo establecido.

 

 

Traballo do alumno

1. Ler a nova: https://blog.atio.es/node/143

2. Redactar un comentario, resumo, conclusión, etc. empregando o procesador de textos Writer

Posible resposta: https://blog.atio.es/node/144

3. Imprimir a pdf

     a. Empregando o conversor de writer

     b. Imprimindo a pdf

4. Subir o pdf ao EVA

 

VOLVER AO CURSO