En moitas ocasións é o propio docente quen graba un vídeo dunha actividade ou experiencia. O primeiro que debe de facer é diminuír o peso do vídeo para que teña un tamaño apropiado para a publicación web, e a súa vez para que non supoña moito consumo de datos aos usuarios. Aínda que existen moitas maneiras de baixar o peso, é dicir os megabytes dun vídeo, deixo por aquí o método que emprego.

 

1. HandBrake

En Source escollemos o vídeo que desexamos baixarlle o tamaño

source.png

Na pestana Summary indícanos as dimensión que ten o vídeo. Neste exemplo ten 1920*1080 px. Pero ocupa 160 mb. Deberemos de baixarlle o tamaño, basicamente para non arruinarlle o ancho ancho de banda aos usuario que queiran visualizalo.

Pinchamos en Picture

picture.png

En Storage Geometry, baixamoslle o tamaño ata o desexado. Con un width de 512 mantén unha visualización moi boa. Ao ir baixando o ancho, automaticamente xa adapta o alto (height). Tamén deberemos definir o nome do ficheiro e o cartafol de saída. Fixámonos que o Handbrake cambia a extensión a m4v.

novasdimensions.png

Finalmente clic en Start, para que faga a conversión de tamaño. O novo tamaño do vídeo é de 33.4 Mb. Procedemos agora co ffmulticonverter a convertilo nun ficheiro mp4

2. ffmulticonverter

Empregaremos este software para convertir a extensión m4v a mp4. Se non o temos instalado, podémolo facer coa seguinte instrución:

su root

apt install ffmulticonverter

Engadimos o ficheiro que nos gardou o Handbrake. Clic en Engadir. En converter, escollemos a extensión mp4. Eliximos o cartafol de saída. Finalmente clic en Converter.

ffmulti.png

Con este software poderíamos evitar empregar o Handbrake, pois pinchado en Máis podemos observar que podemos cambiarlle o tamaño directamente. Sen embargo entendo que é máis sinxelo co Handbrake.

O tamaño final deste vídeo exemplo é de 13.2 Mb, tamaño máis razonable.

3. Publicalo en Moodle

Agora, unha vez que o docente ten o vídeo co tamaño axeitado, debe de crear unha nova páxina na cal inserilo. Vexamos o proceso:

a. Crear páxina

b. Xuntar o ficheiro de vídeo como arquivo incrustado

Enviar ficheiro: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipbainas/system/files/colega.mp4

c. Clic en engadir vídeo

Procurar o ficheiro incrustado, e seleccionar

d. clic en gardar e mostrar

 

Cando un docente ten varios grupos dun mesmo curso, por exemplo Matemáticas 1ºA, 1ºB, 1ºC e 1ºD, desde Sistemas e en base á información recollida en Xade, crearánselle 4 cursos diferentes, un para cada grupo de alumnos. Sen embargo, resultaralle moi laborioso manter os contidos, recursos e tarefas dos 4 cursos. Para simplificar este proceso, a solución consiste en crear un curso de maneira manual, matricular aos alumnos dos 4 grupos neste curso e finalmente dentro dentes curso Moodle, crear (se se desexa), os 4 grupos.

PASO 1. Creación dun curso

Engadimos unha materia nun curso dun centro, tal e como se explica na presentación inserida nesta páxina. Sen embargo, na configuración da materia debemos de configurar a opción de grupos.

 

PASO 2. Matricular ao alumnado

A matriculación do alumnado de todos os grupos na materia podémola facer de forma manual, ou ben, empregando a automatriculación, tal e como se explica na seguinte presentación. Resulta moito máis cómodo para o docente que os alumnos se automatriculen no curso, tal e como se explica a partir da folla nº8 da anterior presentación.

PASO 3. Crear os grupos e agrupamentos.

O primeiro que o docente debe de facer é crear os grupos. Para iso debe de dirixirse ao bloque de administración > usuarios >grupos

 

a. Creación dos grupos

Neste exemplo creáronse tres grupos

b. Engadir usuarios ao grupo

 

c. Creación dos agrupamentos

No caso de desexar crear tarefas independentes para cada grupo, o docente debe de crear tantos agrupamentos como grupos. En cada agrupamento inserirá cadanseu grupo. Tamén pode resultar de utilidade crear un agrupamento con todos os grupos, aínda que por defecto se o profesor á hora de publicar un recurso ou tarefa, se non selecciona ningún agrupamento, esta información será común para todos os grupos.

d. Inserir os grupos nos agrupamentos

PASO 4. Publicar contidos para un agrupamento específico

Tanto os libros como calquera recurso como as tarefas poderánse configurar para un agrupamento específico. É dicir, os alumnos que pertenzan a ese grupo para o cal se publica, poderán visualizar os contidos, fronte aos demais alumnos que non poderán visualizalo.

a. Libros dixitais

b. Tarefas

Por mor da configuración do formato por defecto do curso, o Formato Menú, cando engadimos los libros dunha editorial ao curso, a sección 0 queda configurada como oculta, así como os seus contidos: novidades, programación e índice de contidos. Deste xeito os alumnos non poden visualizar esta información.

Aínda que o profesor active a visualización calquera destes elementos da sección 0, o alumno continuará sen poder consultalos. Debido a esta característica, o profesor non debe de empregar a sección 0 para aquela información que é necesario que sexa mostrada ao alumnado.

Sen embargo é moi importante na aula virtual que o docente empregue o apartado de Novidades, que funciona como un taboleiro informativo. É un dos elementos que o docente emprega (xunto co calendario), para comunicar aos alumnos as diferentes tarefas a realizar, entre las os exames. Por iso, o recurso Novidades débese de mover á sección 1 e ademais activalo. Pero ademais, para que non quede dentro dunha  sección con elementos dunha unidade didáctica, é conveniente arrastrar unha sección non empregada, e poñela como sección nº1.